Podľa zmluvy význam

559

Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka. Zmluvu o dielo podľa Obchodného zákonníka uzatvárajú spravidla dva podnikateľské subjekty. Avšak uzatvoriť ju môžu aj nepodnikatelia s tým, že v zmluve sa musia výslovne dohodnúť, že sa budú riadiť režimom (ustanoveniami) Obchodného zákonníka.

majú podstatný význam pre realizáciu Koncesie na služby podľa tejto Zmluvy, 8.1.2 vykonať všetky administratívne, organizačné a právne úkony na zabezpečenie stavu, aby Základná škola s materskou školou zodpovedala za dodávku elektrickej energie a zemného Platby podľa tejto zmluvy sa vyplácajú v mene zmluvného štátu, ktorý platbu vykonáva. V prípade prijatia ustanovení obmedzujúcich výmenu alebo vývoz meny jedným zo zmluvných štátov prijmú zmluvné štáty okamžité opatrenia potrebné na zabezpečenie prevodu súm dlžných zmluvnými štátmi podľa tejto zmluvy. Článok 18 číslo zmluvy Z312041A138 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANNÉHO PRÍSPEVKU TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa §25 zák. č. 292/2014 Z. z.

  1. Koľko stojí divoká karta v rummikub
  2. Zvlnenie francúzskej centrálnej banky
  3. M & a pwc pdf
  4. Miera inflácie v argentíne historické údaje
  5. Je nemecká banka, ktorá sa oplatí kúpiť
  6. Môžete pomocou paypalu nakupovať bitcoiny
  7. V trhová prozreteľnosť ri
  8. Ikona ian balina
  9. Koľko stojí 1 bitcoin v usd

Ide o (i) zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, (ii) zmluvu o amatérskom vykonávaní športu  16. jún 2015 ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB. ----. ------- „Hotové výdavky" majú význam definovaný v bode 6.4.

12. máj 2014 Z toho čo sme narýchlo vygúglili je podľa niektorých názorov citované ustanovenie Občianskeho zákonníka dôvodom, pre ktorý nemá význam 

Podľa zmluvy význam

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné Zásadný význam pre uzatvorenie zmluvy má skutočnosť, že signatári majú licenciu, ktorá umožňuje vykonávať jednu alebo inú transakciu alebo iný druh činnosti.

Podľa zmluvy význam

15.01.2021

Podľa zmluvy význam

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa Predmet Zmluvy 1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Záujemcovi obchodnú platformu na uzatvorenie kúpnej zmluvy, zmluvy o poskytnutí služieb, zmluvy o dielo resp. iných zmluvných typov na využitie služieb alebo kúpu tovaru (ďalej len „zmluva“), ktorý ponúka Záujemca v rámci tzv. význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 1.4 V nadväznosti na ust.

Podľa zmluvy význam

1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné Zásadný význam pre uzatvorenie zmluvy má skutočnosť, že signatári majú licenciu, ktorá umožňuje vykonávať jednu alebo inú transakciu alebo iný druh činnosti. Preambula zmluvy obsahuje číslo licencie, obsahuje sériu, dátum vydania, dátumy a miesta konania, označenie orgánov, ktoré vydali túto licenciu.

Podľa zmluvy význam

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Záujemcovi obchodnú platformu na uzatvorenie kúpnej zmluvy, zmluvy o poskytnutí služieb, zmluvy o dielo resp. iných zmluvných typov na využitie služieb alebo kúpu tovaru (ďalej len „zmluva“), ktorý ponúka Záujemca v rámci tzv. význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne Zmluva alebo kontrakt je zložený právny úkon, na vznik ktorého treba spravidla aspoň dva prejavy vôle, resp.

aug. 2017 písmenom nedefinované v Obchodných podmienkach majú význam, aký je im pridelený v ostatných častiach. Zmluvy. (4) Jednotnosť Zmluvy. V celom texte tejto Zmluvy, vrátane textu pred touto čast'ou majú v Zmluve výrazy s velkým začiatočným pismenom nasledujúci význam: ..Centrálny koordinačný  Doktrinálna definícia: Sú také zmluvy, v ktorých jedna zmluvná strana má dominantné postavenie spočívajúce v tom, že druhej zmluvnej strane ponúka len   V tento deň v roku 1813 bola v karabachskej dedine Gulistan podpísaná mierová zmluva medzi Ruskom a Perziou. Persia uznala prechod Dagestanu,  26.

Podľa zmluvy význam

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej IROPčíslo zmluvy -Z 302011M547 121 12 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU TÁTO ZMLUVAO POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších Ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy uzavretej na dobu neurčitú, podľa ktorých si dodávateľ finančných služieb podľa osobitného predpisu vyhradzuje právo z vážneho objektívneho dôvodu jednostranne a bez poskytnutia výpovednej lehoty vypovedať túto zmluvu, sa nepovažujú za neprijateľnú podmienku podľa odseku 4 písm. g Keďže John Rawls videl v právach jednotlivcov veľký význam, a prikladal im veľkú dôležitosť, výsledkom spoločenskej zmluvy by podľa neho mala byť ich ochrana. Utilitarizmus Rawls učil, že vedie k útlaku jednotlivcov, alebo menšín.

§ 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 1.4 V nadväznosti na ust.

číslo bytu v riadku adresy
koľko je 2 900 pesos v amerických dolároch
význam izzat doge do izzat milegi v anglickom jazyku
cena bitcoinu klesá alebo je vysoká
prevádzať indonézsku menu na naira
najlepšia základná doska na ťažbu bitcoinov 2021
zaregistrujte sa na svetových trhoch

Zásadný význam pre uzatvorenie zmluvy má skutočnosť, že signatári majú licenciu, ktorá umožňuje vykonávať jednu alebo inú transakciu alebo iný druh činnosti. Preambula zmluvy obsahuje číslo licencie, obsahuje sériu, dátum vydania, dátumy a miesta konania, označenie orgánov, ktoré vydali túto licenciu.

mar.

číslo zmluvy IROP-Z-302041K323-431-16 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANNÉHO PRÍSPEVKU TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb.

2017 písmenom nedefinované v Obchodných podmienkach majú význam, aký je im pridelený v ostatných častiach. Zmluvy.

Na účely tejto zmluvy pojem „rezident zmluvného štátu“ označuje kaţdú osobu, ktorá podľa právnych predpisov tohto štátu podlieha zdaneniu v tomto štáte z dôvodu svojho trvalého pobytu, sídla, miesta vedenia alebo akéhokoľvek iného podobného kritéria, pričom Prispievajú k vykonávaniu práva občanov Únie na ochranu na území tretích krajín podľa článku 20 ods. 2 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako aj opatrení prijatých podľa článku 23 uvedenej zmluvy. Článok 36 (pôvodný článok 21 ZEU) význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 1.4 V nadväznosti na ustanovenie § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje.